Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Σκοπός Κατάρτισης

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι από το 1997 υποχρεωτική από τον νόμο. Πότε ένας εργαζόμενος θεωρείται εργοδοτούμενος, τι ακριβώς καλύπτει αυτή η ασφάλιση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου; Αυτά είναι μερικά μόνο ερωτήματα που θα απαντηθούν σε βάθος. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίσουν σε βάθος και απ’ όλες τις σκοπιές την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη.

Στόχοι Κατάρτισης

 • Να κατανοήσουν τους νόμους που σχετίζονται με την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη
 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ασφαλιστήριο ευθύνης εργοδότη
 • Να ερμηνεύουν ορθά τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Να ακολουθούν μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την σύναψη ασφάλισης
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του underwriting και απαιτήσεων
 • Να ενημερωθούν για αποφάσεις Κυπριακών και ξένων δικαστηρίων σε σχέση με εργατικά ατυχήματα
 •  

Σε ποιους απευθύνεται

Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να το παρακολουθήσει διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόροι και άλλα άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.
Εισηγητής:
Διάρκεια
Χρίστος Βωνιάτης
6 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Σύντομη ιστορική διαδρομή και στατιστικά δεδομένα
 • Ο καθορισμός σχέσης εργοδότη – εργοδοτουμένου (νομολογία)
 • Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος
 • Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος
 • Η προσφερόμενη κάλυψη και τα όρια αποζημίωσης
 • Βασικοί, ουσιώδεις και εξυπακουόμενοι όροι
 • Εξαιρέσεις και οπισθογραφήσεις
 • Η συμπλήρωση της πρότασης και η έκδοση Πιστοποιητικού Ασφάλισης
 • Άλλες πράξεις: τροποποίηση, ανανέωση και ακύρωση
 • Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
 • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
 • Χειρισμός απαιτήσεων
 • Δικαστικές αποφάσεις εργατικών ατυχημάτων
 • Συμπεράσματα
 • Διαγνωστική εξέταση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος