Ασφάλιση Περιουσίας

Σκοπός Κατάρτισης
Η ασφάλιση της περιουσίας εξασφαλίζει τον πελάτη ότι σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση που θα λάβει θα τον φέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση πριν την έλευση της ζημιάς. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν επιτυγχάνεται. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίσουν σε βάθος και απ' όλες τις σκοπιές την ασφάλιση περιουσίας.
Στόχοι Κατάρτισης
 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ασφαλιστήριο περιουσίας
 • Να ερμηνεύουν ορθά τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Να ακολουθούν μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την σύναψη ασφάλισης
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του underwriting και απαιτήσεων
Σε ποιους απευθύνεται
Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να το παρακολουθήσει διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόροι και άλλα άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής: Χρίστος Βωνιάτης
Διάρκεια: 6 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ενότητα 1 – Εισαγωγή
 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Σύντομη ιστορική διαδρομή και στατιστικά δεδομένα
  Ενότητα 2 – Το Ασφαλιστήριο Πυρός
  • Η βασική και πρόσθετες καλύψεις
  • Βασικοί, ουσιώδεις και εξυπακουόμενοι όροι
  • Εξαιρέσεις και οπισθογραφήσεις
  Ενότητα 3 – Ασφαλιστικά Πακέτα Περιουσίας
  • Ασφαλιστήρια κατοικίας
  • Ασφαλιστήρια εμπορικών κινδύνων
  • Άλλα εξειδικευμένα ασφαλιστήρια
  Ενότητα 4 – Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος
  • Υποχρεωτική ασφάλιση κοινόκτητων οικοδομών
  • Πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου
  Ενότητα 5 – Η Διαδικασία Σύναψης Ασφάλισης
  • Η συμπλήρωση της πρότασης
  • Άλλες πράξεις: τροποποίηση, ανανέωση και ακύρωση
  • Επιπλοκές με την Ρήτρα ενυπόθηκου Δανειστή
  Ενότητα 6 – Εσωτερικές Διαδικασίες Εταιρείας
  • Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
  • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
  • Χειρισμός απαιτήσεων
  Ενότητα 7 – Ανατροφοδότηση
  • Συμπεράσματα
  • Διαγνωστική εξέταση
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος