Ασφάλιση Περιουσίας

Σκοπός Κατάρτισης

Η ασφάλιση της περιουσίας εξασφαλίζει τον πελάτη ότι σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση που θα λάβει θα τον φέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση πριν την έλευση της ζημιάς. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν επιτυγχάνεται. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίσουν σε βάθος και απ’ όλες τις σκοπιές την ασφάλιση περιουσίας.

Στόχοι Κατάρτισης

 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ασφαλιστήριο περιουσίας
 • Να ερμηνεύουν ορθά τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Να ακολουθούν μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την σύναψη ασφάλισης
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του underwriting και απαιτήσεων
 •  

Σε ποιους απευθύνεται

Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να το παρακολουθήσει διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόροι και άλλα άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής: 

Διάρκεια:

Χρίστος Βωνιάτης

 6 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Σύντομη ιστορική διαδρομή και στατιστικά δεδομένα
 • Η βασική και πρόσθετες καλύψεις
 • Βασικοί, ουσιώδεις και εξυπακουόμενοι όροι
 • Εξαιρέσεις και οπισθογραφήσεις
 • Ασφαλιστήρια κατοικίας
 • Ασφαλιστήρια εμπορικών κινδύνων
 • Άλλα εξειδικευμένα ασφαλιστήρια
 • Υποχρεωτική ασφάλιση κοινόκτητων οικοδομών
 • Πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου
 • Η συμπλήρωση της πρότασης
 • Άλλες πράξεις: τροποποίηση, ανανέωση και ακύρωση
 • Επιπλοκές με την Ρήτρα ενυπόθηκου Δανειστή
 • Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
 • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
 • Χειρισμός απαιτήσεων
 • Συμπεράσματα
 • Διαγνωστική εξέταση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος