Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.      ΓΕΝΙΚΑ

Η Πολιτική Προστασίας είναι μία Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική Εμπιστευτικότητας και αποσκοπεί στην ενημέρωση σας όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς επίσης τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενα επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό, «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (που αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα») είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με άτομο που βρίσκεται στη ζωή και μπορεί να ταυτοποιηθεί, για παράδειγμα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή/και αριθμός ταυτότητας.

 

2.      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η C. VONIATIS & CO LLC είναι δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ424991 (το «Δικηγορικό Γραφείο»).

Η CV INSURANCE SEMINARS & CONSULTANCY είναι εμπορική επωνυμία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ49402α κάτω από το όνομα του Χρίστου Βωνιάτη (το «Συμβουλευτικό Γραφείο»).

Η διεύθυνση και των δύο γραφείων είναι στην οδό Δράμας 12, Γραφείο 2, Αραδίππου.

 

3.      ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων τα οποία λαμβάνουμε από εσάς, με βάση την εκτέλεση της σύμβασης, ή μέσω των πελατών μας, με βάση τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος.  

Αν είστε εργοδοτούμενος ή έχετε υποβάλει αίτηση εργοδότησης κοντά μας, συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή/και καθ’ όλη τη διάρκεια εργοδότησης σας.

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες (π.χ. το Διαδίκτυο) τα οποία λαμβάνουμε νόμιμα και μας επιτρέπεται να τα επεξεργαζόμαστε.

 

4.      ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Εάν είστε πελάτης ή πιθανός πελάτης ή διάδικος ή εμπλεκόμενο μέρος σε δικαστική διαμάχη του Δικηγορικού Γραφείου, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, ταυτότητα ή διαβατήριο, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός εξαρτωμένων, περιουσιακά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό και ιατρικό ιστορικό.

Αν είστε πελάτης ή αν είχατε συμμετέχει σε σεμινάριο του Συμβουλευτικού Γραφείου, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι: ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

Αν είστε υποψήφιος υπάλληλος, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ακαδημαϊκά προσόντα, επαγγελματική πείρα και άλλες πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε οικειοθελώς μέσω του βιογραφικού σας.

Αν είστε εργοδοτούμενος ή πρώην εργοδοτούμενος, επιπλέον των προαναφερθέντων συλλέγουμε: διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση, ταυτότητα, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός φορολογικής κατάστασης, απολαβές και αποκοπές, κατάσταση με τις άδειες και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

 

5.      ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την σχετική νομοθεσία για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

Α. Για εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που εσείς μας έχετε ζητήσει.

Β. Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τον νόμο, π.χ. ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος.

Γ. Για σκοπούς διασφάλισης έννομου συμφέροντος

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται είτε από εμάς είτε από πελάτη μας ή άλλο τρίτο πρόσωπο.  Έννομο συμφέρον προκύπτει όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας νοουμένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη και δεν γίνεται άδικα εναντίον των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

 

6.      ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Δικαστήρια, κυβερνητικές ή/και Δημόσιες Αρχές

Έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω συμμόρφωσης με τον νόμο.

Β. Εξωτερικοί συνεργάτες

Σε περίπτωση πληρωμών ενδεχομένως να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε τράπεζες ή/και στον λογιστή μας.  Σε περίπτωση απαίτησης που καλύπτεται από ασφάλιση, θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα στην ασφαλιστική μας εταιρεία.

Τονίζεται ότι τόσο οι εργοδοτούμενοι μας όσο και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά με ρήτρα εμπιστευτικότητας.

 

7.      ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται καθ΄ όλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.  Με τον τερματισμό της σχέσης αυτής διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες μετά την πάροδο 6 ετών, εκτός και αν υπάρχει εύλογος λόγος να μην το πράξουμε.

Σε σχέση με τις αιτήσεις πρόσληψης, διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες 6 μήνες μετά την υποβολή αίτησης εργοδότησης.

Όσο αφορά τους εργοδοτούμενους, διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες 6 χρόνια μετά τον τερματισμό εργοδότησης.

 

8.      ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας κρατούμε και να ελέγχετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (αποκατάστασης) των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή και ανακριβή δεδομένα που κρατούμε σε σχέση με σας.
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Το γνωστό δικαίωμα στη λήθη, σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όπου δεν υπάρχει καλός λόγος για μας να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
  • Έχετε δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα συνεχίσουμε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός αν μπορέσουμε να καταδείξουμε επιτακτικούς έννομους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία. Μπορείτε να περιορίσετε τους σκοπούς για τους οποίου γίνεται η επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε απλή, διαφανή και κατανοητή μορφή.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας κατευθείαν σε άλλους οργανισμούς που θα υποδείξετε.
  • Έχετε δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης που μας δώσατε κατά οποιοδήποτε χρόνο.
  • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε ανησυχίες ως προς το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας http://www.dataprotection.gov.cy

 

9.      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα σας, να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή/και να λάβετε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@cv-insurancelaw.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 45162, 7112 Αραδίππου.