Ασφάλιση Οχημάτων

Σκοπός Κατάρτισης
Η ασφάλιση οχημάτων είναι η πιο δημοφιλής αφού είναι υποχρεωτική και σχεδόν όλοι έχουν έστω ένα όχημα. Πόσο καλά όμως γνωρίζουν το ασφαλιστικό προϊόν που πωλούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές; Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίσουν σε βάθος και απ' όλες τις σκοπιές την ασφάλιση οχημάτων.
Στόχοι Κατάρτισης
 • Να κατανοήσουν τους νόμους που διέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ασφαλιστικό προϊόν οχημάτων
 • Να ερμηνεύουν ορθά τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου οχημάτων
 • Να ακολουθούν μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την σύναψη ασφάλισης
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του underwriting και απαιτήσεων
Σε ποιους απευθύνεται
Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να το παρακολουθήσει διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόροι και άλλα άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις οχημάτων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής: Χρίστος Βωνιάτης
Διάρκεια: 6 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ενότητα 1 – Εισαγωγή
 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Σύντομη ιστορική διαδρομή και στατιστικά δεδομένα
  Ενότητα 2 – Η Βασική Κάλυψη της Ασφάλισης Έναντι Τρίτου
  • Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Νόμος
  • Ευρωπαϊκές Οδηγίες & πρόσφατες αποφάσεις ΔΕΕ
  • Φορείς Ασφαλιστικής Αγοράς (Κοινοπραξία και Τ.Α.Μ.Ο.)
  Ενότητα 3 – Το Ασφαλιστήριο Οχημάτων
  • Καλύψεις και οπισθογραφήσεις
  • Βασικοί όροι και εξυπακουόμενοι όροι
  • Εξαιρέσεις
  Ενότητα 4 – Η Διαδικασία Σύναψης Ασφάλισης
  • Η συμπλήρωση της πρότασης και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης
  • Άλλες πράξεις: τροποποίηση, ανανέωση και ακύρωση
  Ενότητα 5 – Εσωτερικές Διαδικασίες Εταιρείας
  • Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
  • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
  • Χειρισμός απαιτήσεων
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων τραυματισμών σε τροχαία ατυχήματα
  Ενότητα 6 – Ανατροφοδότηση
  • Συμπεράσματα
  • Διαγνωστική εξέταση
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος