Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Σκοπός Κατάρτισης
Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης καλύπτει μόνο ένα φάσμα της αστικής ευθύνης όπως την καθορίζει ο νόμος. Υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης, οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε και να εξηγούμε καλύτερα. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ικανοποιητικό επίπεδο έτσι ώστε να γνωρίσουν σε βάθος και απ' όλες τις σκοπιές την ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Στόχοι Κατάρτισης
 • Να κατανοήσουν πως συνίσταται η αμέλεια
 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
 • Να ερμηνεύουν ορθά τους όρους και εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου
 • Να ακολουθούν μία πιο ορθολογική διαδικασία κατά την σύναψη ασφάλισης
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων
 • Να υιοθετούν μία πιο φιλική προσέγγιση στις αποφάσεις του underwriting και απαιτήσεων
 • Να ενημερωθούν για αποφάσεις Κυπριακών και ξένων δικαστηρίων σε σχέση με ατυχήματα τρίτων
Σε ποιους απευθύνεται
Κατά κύριο λόγο σε διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορεί επίσης να το παρακολουθήσει διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών, δικηγόροι και άλλα άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής: Χρίστος Βωνιάτης
Διάρκεια: 6 ώρες

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ενότητα 1 – Εισαγωγή
 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Τα διάφορα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης
  Ενότητα 2 – Νομικές Πτυχές της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης
  • 3 προϋποθέσεις για την σύσταση της αμέλειας και τον καθορισμό της ευθύνης
  • Ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ ασφαλισμένου/ων και θύματος (ή/και άλλων μερών)
  • Το βάρος απόδειξης και υπολογισμοί αποζημιώσεων
  • Δικαστικές αποφάσεις
  Ενότητα 3 – Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
  • Η προσφερόμενη κάλυψη, τα όρια αποζημίωσης και τα αφαιρετέα ποσά
  • Βασικοί, ουσιώδεις και εξυπακουόμενοι όροι
  • Εξαιρέσεις και οπισθογραφήσεις
  Ενότητα 4 – Η Διαδικασία Σύναψης Ασφάλισης
  • Η συμπλήρωση της πρότασης
  • Άλλες πράξεις: τροποποίηση, ανανέωση και ακύρωση
  Ενότητα 5 – Εσωτερικές Διαδικασίες Εταιρείας
  • Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων
  • Ανεπιθύμητοι και απορριπτέοι κίνδυνοι
  • Χειρισμός απαιτήσεων
  • Δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με ατυχήματα έναντι τρίτου
  Ενότητα 6 – Ανατροφοδότηση
  • Συμπεράσματα
  • Διαγνωστική εξέταση
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος