Νομικές Πτυχές της Ασφάλισης Γενικού Κλάδου

Σκοπός Κατάρτισης

Η ασφαλιστική βιομηχανία ρυθμίζεται από ένα νομικό πλαίσιο που γίνεται όλο και πιο αυστηρό. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό δίκαιο που εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο με εξαίρεση τους νόμους περί υποχρεωτικών ασφαλίσεων για τους οποίους γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε άλλα εκπαιδευτικά (προϊοντικά) προγράμματα.

Στόχοι Κατάρτισης

 • Να κατανοήσουν την βαρύτητα των διάφορων νομικών πράξεων της ΕΕ
 • Να γνωρίσουν πιο εκτεταμένα τις σχετικές νομοθεσίες
 • Να αφομοιώσουν τις νομικές πτυχές της ασφάλισης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
 • Να αναβαθμίσουν δεξιότητες καλών πρακτικών εξυπηρέτησης πελατών
 • Να υιοθετούν μία πιο αποτελεσματική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων

Σε ποιους απευθύνεται

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, διοικητικό προσωπικό ασφαλιστικών εταιρειών και δικηγόροι. Μπορούν επίσης να το παρακολουθήσουν και άτομα εκτός ασφαλιστικής βιομηχανίας, αν ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με ασφαλίσεις γενικού κλάδου.
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν ενδιάμεσα και στο τέλος της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να παραλάβουν την σχετική Πιστοποίηση Επιτυχούς Παρακολούθησης του Προγράμματος για σκοπούς CPD.

Εισηγητής:

Διάρκεια:

Χρίστος Βωνιάτης

10 ώρες (διήμερο)

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή με γνωριμία συμμετεχόντων
 • Διαδρομή του προγράμματος
 • Σύντομη επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ νομοθεσιών και νομικών πράξεων της ΕΕ
 • Περίληψη των Βασικών Διατάξεων της Νομοθεσίας
 • Η τελευταία τροποποίηση της Νομοθεσίας: Κεφάλαιο 3
 • Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 – Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων ( IDD )
 • Το πνεύμα του νόμου και ο συσχετισμός του με την ασφάλιση
 • Οι 6 νομικές βάσεις νομιμοποίησης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και το ποινικό μητρώο
 • Η εφαρμογή του νόμου στην καθημερινότητα μας
 • Οι διαφορές μεταξύ της απλής σύμβασης και της ασφαλιστικής σύμβασης
 • Ερμηνείες βασικών όρων συμβατικού δικαίου
 • Παραπλανητική ή ψευδής δήλωση και απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος
 • Απουσία ασφαλιστικού συμφέροντος και η αρχή του privity of contract
 • Εκπλήρωση των συμβάσεων: οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής
 • Ουσιώδεις όροι και εγγυητικές διαβεβαιώσεις ( conditions and warranties )
 • Εξυπακουόμενοι και σιωπηροί όροι ( implied terms )
 • Οι 3 προϋποθέσεις για την σύσταση της αμέλειας για τον καθορισμό της ευθύνης
 • Ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ ασφαλισμένου/ων και θύματος (ή/και άλλων μερών)
 • Υπολογισμοί αποζημιώσεων
 • Παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων
 • Συμπεράσματα
 • Διαγνωστική εξέταση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος